Obchodní podmínky
 
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mirel Vratimov a.s. pro e-shop www.potravinovafolie.cz
 
I. Všeobecné informace
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také "VOP") platí pro nákup v internetovém obchodě www.potravinovafolie.cz, provozovaném Mirel Vratimov a.s., se sídlem Vratimov, Mourová 114/7, PSČ 739 32, IČ 259 12 020. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
 
II. Vymezení některých pojmů
 
Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. V případě těchto VOP se jedná o společnost Mirel Vratimov a. s.
 
Spotřebitel/kupující je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 
Podnikatel/kupující je kupující, který není spotřebitelem. Podnikatel nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Na právní vztahy s podnikatelem se následně nepoužijí některá ustanovení o ochraně spotřebitele (například dle ust. paragrafu 1810 a násl. občanského zákoníku). Obecně se za podnikatele považuje osoba, která při objednání zboží či při převzetí zboží či při fakturaci uvede svou firmu, sídlo a IČ dle obchodního rejstříku nebo jiného registru ekonomických subjektů (např. ARES).
 
Kupní smlouva. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení přijetí závazné objednávky kupujícího ze strany společnosti Mirel Vratimov a.s. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 
III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
IV. Objednávka
 
4. 1 Možnosti podání objednávky:
 
 • využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v "nákupním košíku"
 • e-mailem – objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu: mirel@mirelon.com
 • faxem – objednávku můžete faxovat na telefonní číslo +420 596 732 693
 
4. 2 Náležitosti objednávky Objednávka musí obsahovat:
 
 • prodávajícího – obchodní firmu (název) a sídlo, IČ prodávajícího
 • kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
 • přesnou specifikaci a množství zboží
 • vybraný způsob platby – hotovost, dobírka nebo online platba kartou
 • způsob dodání
 • dodací adresu
 • cenu zboží, cenu dopravy a konečnou částku k úhradě
 
Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, cenu, množství a předpokládaný termín dodání objednaného zboží. Objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou.
 
Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího.
 
V. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.
 
Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.
 
IV. Ochrana osobních údajů
 
Společnost Mirel Vratimov a.s., se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě kupní smlouvy či souhlasu poskytnuty kupujícím, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
 
V souvislosti se shora uvedeným poskytuje prodávající kupujícím následující informace týkající se zpracování osobních údajů kupujícího:
 
Správce osobních údajů
 
Mirel Vratimov a.s.,
 
sídlem: Mourová 114/7, 739 32, Vratimov
 
IČ: 259 12 020
 
email: mirel@mirelon.com
 
tel.: +420 596 732 673
 
Právní základ pro zpracování
 
 • oprávněný zájem osobních údajů,
 • zpracování osobních údajů je nevyhnutelné pro plnění ze smlouvy (zejména kupní dle těchto podmínek),
 • zákonná či smluvní povinnost subjektu údajů
 • udělený souhlas údajů
 
Účel zpracování
 
 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
 
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: fakturační údaje, jméno, příjmení a titul, obchodní firma, e-mail, telefon, údaje o bankovním spojení, údaje o předmětu plnění, případně korespondeční adresu, které jsou nezbytně potřebné k plnění smlouvy (např. dodávky zboží).
 
 • Marketing – zasílání newsletterů (zpravodajů)
 
Osobní údaje jako jméno, příjmení a e-mail, datum narození, adresa, jsou využívány za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení. Je-li subjekt údajů již zákazníkem správce, je zde oprávněný zájem správce, neboť existuje důvodný předpoklad, že subjekt údajů novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.
 
Pokud subjekt údajů dosud není zákazníkem správce, zasílá správce newslettery jen na základě souhlasu subjektu údajů, po dobu 3 let od udělení.
 
V obou případech může subjekt údajů tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu, který obsahuje obchodní sdělení.
 
Příjemci osobních údajů
 
K osobním údajům mají přístup zaměstannci a spolupracovníci správce, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.
 
Pro zajištění některých konkretních zpracovatelských operací, které nedokáže správce zajistit vlastními silami, využívá správce služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souhladu s GDPR.
 
Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: přepravní služby, právní služby, IT služby, marketing, účetnictví.
 
Pro případ, že se v budoucnu správce rozhodne využít další aplikace nebo zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpraocvání, zavazuje se, že v takových případech při jejich výběru, bude na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako ty součastné.
 
Správce nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám ze zemí území Evropské unie.
 
Doba zpracování osobních údajů
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu či po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 
Práva subjektu údajů
 
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
 
Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů, a to zejména v situacích, kdy správce zpracovává o subjektu údajů nepřesné údaje, či provádíme jejich zpracování nezákonně, nicméně subjekt údajů nechce všechny údaje smazat. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 
Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je subjektem údajů udělen. Toto právo se neuplatní v situaci, kdy jsou osobní údaje klienta zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
 
V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokádem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Pro uplatnění uvedených práv subjektu údajů je možno využít písemnou formu na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu, případně elektronickou formu (e-mail) na adresu mirel@mirelon.com.
 
VII. Práva a povinnosti prodávajícího
 
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list.
 
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.
 
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena
 
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.). Pokud již kupující za zboží zaplatil a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.
 
VIII. Práva a povinnosti kupujícího
 
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.
 
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Zboží je možné uhradit několika způsoby:
 
 • Hotovost – platba v hotovosti při osobním odběru zboží na naší provozovně
 • Dobírka – platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
 • Platba předem = Proforma faktura – na základě objednávky je vystavena zálohová faktura a po jejíž úhradě je zboží odesláno
 • Online platba kartou – internetová platba předem
 
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
 
Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného paragrafu 1829, odst. 1 občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. K odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít formulář, který je k dispozici zde
 
Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět, a to ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy). Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
 
Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
 
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 
Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku – tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.
 
Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
 
Kupující, který není spotřebitel, může zrušit objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud ještě nebylo jím objednané zboží vyskladněno ze skladu dodavatele. V případě výroby zboží na zakázku kupujícího může kupující, který není spotřebitelem, zrušit objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud ještě nebyla zahájena výroba zboží na zakázku kupujícího.
 
V případě situace dle předešlého odstavce bude s kupujícím domluven další postup (náhrada objednaného zboží jiným, definitivní zrušení objednávky apod.)
 
Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při předložení OP, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou než osobou uvedenou v objednávce je potřeba uvést jméno osoby v poznámce objednávky.
 
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitel, je možno vedle soudní cesty řešit také mimosoudně. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz./
 
Formulář pro odstoupení od smlouvy pro kupujícího
 
IX. Dodací podmínky
 
Prodávající využívá k dodání kupujícím objednaného zboží veřejné smluvní přepravce, zejména Českou poštu a společnost GEIS. Smluvená doba dodání je do 48 hodin po expedici zboží. Termín expedice zboží závisí na druhu zboží, skladové zásobě, ověření objednávky a dohodnutém způsobu platby. Termín expedice se odvíjí také od kapacity dopravců – sběrných služeb. Prodávající si vyhrazuje právo změnit dopravce (PPL nebo Česká pošta) z organizačních důvodů.
 
Ceník dodání zboží:
 
Dodání v České republice:
 • Dodání na dobírku / GEIS – 121,- Kč / balík
 • Dobírka – 30,25
 • Osobní odběr – 0,- Kč /balík
 
Dodání na Slovensko:
 • Platba předem – 9,60 Euro s DPH /balík
 
Pro objednávky se zásilkou na Slovensko je pro přepočet cen používán kurz devizového trhu dle ČNB, platný k prvnímu pracovnímu dni v daném měsíci. Dodání na Slovensko možné jedině na základě zálohové faktury. V případě akce "Doprava zdarma" u vybraných výrobků je tato platná pouze pro dodávky v rámci ČR.
 
 • Dopravné zdarma při hodnotě objednávky 6050,- Kč včetně DPH a vyšší. Tato podmínka je platná pro dodávky v rámci ČR.
 
Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 3. 2022.